(Trane Intelligent Services (TIS
באופן יום יומי,Trane יכולה לנטר את נתוני הבניין שלך ולהתריע בפני אנשיך באופן אוטומטי כאשר יש חריגות בטמפרטורה, בלחצים או בצריכת האנרגיה, זאת על פי הגדרה מראש. השירותים שלנו מסופקים תודות לשילוב של הטכנולוגיה של חברתTrane , אנליזה של המערכת וידע מקיף בתחום. נתוני הבניין שלך, המופקים ומשודרים על ידי בקרי Trane או אחרים ואשר מועברים אלינו באמצעות ,Tracer SC מספקים את הבסיס לתמיכה המקצועית שלנו.
הטכנאים שלנו יכולים לאבחן ואף לתקן בעיות קלות מרחוק, וזאת בטרם מתפתחות והופכות לתקלות חמורות. TIS מתאפיינת בתהליך שיפור באופן מתמיד. האנליסטים של Trane יכולים לעשות שימוש בנתוני הבניין בכדי לאתר (ובכך לסייע לך בסדרי עדיפויות) שידרוגים פוטנציאלים אשר יביאו בסופו של דבר לשיפור ביעילות, לחיסכון בעלויות ושמירה על ביצועי מערכת גבוהים.